GİZİLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA PORTAL KULLANICILARI İÇİN BİLGİLENDİRME

Son güncelleme: 25.11.2018

Kuadron Bilişim Teknolojileri Ltd Şti ve bağlı kuruluşları, gizliliğinizi korumayı ve geçerli veri koruması ve gizlilik yasalarına uymayı taahhüt etmektedir.

Kullanıcı tarafından www.torkapp.com (Tork) uygulamasına yüklenen İçerik Kullanıcının mülkiyetindedir. Kuadron Bilişim Teknolojileri, bu İçeriği Kullanıcının önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

Kuadron Bilişim Teknolojileri, Tork Uygulaması üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Kuadron Bilişim Teknolojileri, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Müşterilerimiz tarafından Müşteri ilişkileri, satış, stok, finans ve insan kaynakları gibi organizasyonel işlevlerin yönetim ve takibinin yapılabildiği, şirketlerin iş yapış süreçlerine odaklanan yeni nesil bir şirket yönetim yazılımı sunmayı hedefleyen platformumuzda, bu amaçları gerçekleştirebilmek ve araştırma ve pazarlama faaliyetleri yaparak tüm kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacı ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla TORK olarak tarafımıza sağladığınız kişisel verileriniz; Hukuka uygun şekilde, kişisel verilerin doğruluğunu koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun ve kullanıcı olarak hizmetlerimizden yararlanma amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, yeniden düzenlenebilir, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilir, Kanunun öngördüğü şartlarda, yurtiçinde/ yurtdışında üçüncü kişilere aktarılabilir, devredilebilir, sınıflandırılabilir ve kanunda sayılan şekillerde işlenebilir.

Kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi kural olarak mümkün olmamakla birlikte, “ bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “ Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve/veya “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” durumlarında ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.

Kişisel verileriniz internet sitemiz, şirketimizin mobil uygulamaları ve sosyal medya platformları gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, özel nitelikli kişisel verileriniz, eğitim verileriniz, iş deneyim verileriniz, finansal veri, çalışma verileri, görsel ve işitsel verileriniz, portal kullanım verileriniz ve diğer verileriniz kişisel veri niteliğinde olup; kişisel verileriniz ve içerikleriniz, Kullanıcının Kuadron Bilişim Teknolojileri’ne onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, Kullanıcının erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama, reklam, kalite- kontrol, ürün pazarlama, ar-ge ve yazılım geliştirme, hukuka ve usule uygun savcılık/mahkeme kanalı ile taleplerde bulunulması, mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerin paylaşılmasının gerekmesi, kullanıcı ile temas kurmak veya kullanıcının Tork’daki tecrübesinin iyileştirilmesi (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi), sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi, gereken hallerde kullanıcıların IP adresinin tespit edilerek kullanıcıların genel bir şekilde tanımlanması ve kapsamlı demografik bilgi toplanması, üyeliklerin sürdürülmesi ve Kuadron Bilişim Teknolojileri’nin hizmetlerinin kullanıcıya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirilmesi, kullanıcının Tork üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirilerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Kuadron Bilişim Teknolojileri ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanılmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken süre boyunca ve düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, bu kişilere doğrudan pazarlama yapılması, istatistiki analiz yapılması ve veri tabanı oluşturulması gibi amaçlarla kullanıcının verdiği onay çerçevesinde işlenebilir, saklanabilir ve Kuadron Bilişim Teknolojileri ile ortakları tarafından Kullanıcının talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere ve/veya Kanuni ya da hizmetin verilmesinden kaynaklanan nedenlerle TORK’un birlikte çalıştığı özel-tüzel kişiler/kanunen yükümlü olunan kamu kurum ve kuruluşları/ Türkiye'de veya yurt dışında mukim ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişiler, sigorta şirketleri, bankalar vb. üçüncü kişilere devredilebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kanun uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde yasal zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Bu Politika’yı kabul etmiyorsanız, ürünlerimizi veya servislerimizi kullanılmaması gerektiğini, kişisel verilerinizi paylaşmamanız gerektiğini belirtmek isteriz.

Bu Gizlilik Politikası hükümleri Kullanıcı sözleşmesinin eki ve ayrılmaz parçası niteliğinde olup, Kuadron Bilişim Teknolojileri, İşbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman www.torkapp.com adresinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Kuadron Bilişim Teknolojileri’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri www.torkapp.com da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.